DEFINICIJE

Operater: pravna oseba, operater kabelsko komunikacijskega sistema, ki omogoča in zastopa storitve in servise omrežja KTV Dravograd (v nadaljevanju besedila »Operater«)

Omrežje KTV Dravograd: telekomunikacijsko omrežje, sestavljeno iz kabelskih (HFC), optičnih, ethernet (MAN), brezžičnih in elastičnih medijev, ki preko protokola TCP/IP omogoča storitve in servise v skladu z veljavno ponudbo in ceniki (v nadaljevanju besedila »omrežje KTV : Dravograd«).

1. člen
Splošni pogoji so obvezni sestavni del naročniške pogodbe!

Splošni pogoji opisujejo – vendar niso omejeni na – sprejemljivo uporabo storitev, servisov, postopkov in ostalih omrežnih aktivnosti v telekomunikacijskem omrežju KTV Dravograd. Splošni pogoji ščitijo storitve omrežja KTV Dravograd, njegov sistem in servise, njegovo osebje in njegove naročnike. S podpisom naročniške pogodbe med naročnikom in operaterjem naročnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, jih razume, se z njimi nepreklicno strinja in se hkrati obvezuje, da se jih bo v celoti držal. Splošni pogoji pridobijo obveznostno pravni značaj s podpisom naročniške pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

2. člen
Operater bo v skladu s tehničnimi možnostmi naročniško razmerje sklenil z vsako pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje vse operaterjeve splošne pogoje in ima vsa na kakršenkoli način potrebna pooblastila za sklenitev naročniškega razmerja (v nadaljevanju besedila »naročnik«).

3. člen
Naročniško razmerje se sklene na podlagi ustrezno izpolnjenega Zahtevka za sklenitev oz. spremembo naročniškega razmerja in naročniške pogodbe, ki jo sporazumno podpišeta operater in naročnik. Operater je upravičen Zahtevek za sklenitev oz. spremembo naročniškega razmerja zavrniti, o čemer stranko pisno obvesti v roku petih (5) dni.

Pogodbeno razmerje se sklepa za nedoločen čas, razen v primeru, če se operater in naročnik v naročniški pogodbi dogovorita drugače.

Če je po podpisu naročniške pogodbe zaradi kakršnihkoli razlogov za priključitev potreben daljši čas od petih delovnih (5) dni ali če naročnika zaradi nepredvidljivih tehničnih razlogov ni mogoče priključiti v omrežje KTV Dravograd, se operater obvezuje, da bo stranko o tem pisno obvestil v roku petih (5) dni.

Naročniško razmerje je sklenjeno, ko operater naročnika uspešno priključi v omrežje KTV Dravograd.

4. člen
Uporaba storitev je mogoča z ustrezno telekomunikacijsko opremo ter v skladu s pogodbo in splošnimi pogoji operaterja. Za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne, nepazljive ali neustrezne uporabe oz. zaščite telekomunikacijske opreme ali zaradi uporabe opreme, ki ni v skladu z zahtevami operaterja, operater ne prevzema odgovornosti.

5. člen
Storitve navedene v uvodnih definicijah so naročniku na razpolago 24 ur na dan vse dni v letu, razen v primerih navedenih v 11. in 13. členu teh splošnih pogojev.

6. člen
V primeru, da pride do spremembe naročnikovih podatkov navedenih v naročniški pogodbi, je naročnik dolžan o spremembi podatkov pisno obvestiti operaterja najkasneje v roku petnajstih (15) dni po nastanku spremembe.
7. člen
Naročnik lahko naročniško razmerje enostransko pisno odpove. Prekinitev naročniškega razmerja stopi v veljavo s prvim dnem obračunskega obdobja, razen v primeru, če se operater in naročnik v naročniški pogodbi dogovorita drugače. Da bi prekinitev naročniškega razmerja začela veljati že z naslednjim obračunskim obdobjem, mora odpoved prispeti na sedež operaterja najmanj deset (10) dni pred koncem tekočega obračunskega obdobja. Ob prekinitvi naročniškega razmerja se naročnik obvezuje poravnati vse morebitne preostale finančne obveznosti in v primeru najema telekomunikacijske opreme le-to operaterju vrniti v brezhibnem stanju.

Operater lahko naročniško razmerje enostransko prekine z odpovednim rokom deset (10) dni in o tem naročnika pisno obvesti, razen v primeru, če se operater in naročnik v naročniški pogodbi dogovorita drugače. V primeru zamude s plačilom računa za uporabljene storitve ali iz drugih upravičenih razlogov lahko operater naročnika brez obvestila nemudoma začasno izključi iz sistema ali od pogodbe enostransko odstopi. Naročnik je dolžan v predvidenem roku in v celoti poravnati vse finančne obveznosti nastale iz naročniškega razmerja.
8. člen
Obračunsko obdobje predstavlja pretekli koledarski mesec. Operater izdaja račune na osnovi obračuna opravljenih storitev v skladu z veljavno naročniško pogodbo in cenikom storitev za pretekli mesec, razen v primeru, če se operater in naročnik v naročniški pogodbi nista dogovorila drugače.

9. člen
Razčlenjen obračun opravljenih storitev se izdaja v obliki računalniškega izpisa na pisno zahtevo naročnika. Operater izpis obračuna v skladu z veljavnim cenikom.

10. člen
Za vse naročnike časovno neomejenih storitev velja načelo »fair use«, kar pomeni, da si operater v primeru prekomerne porabe podatkovnega prometa (prenos pretiranih količin podatkov brez vmesnih prekinitev) pri naročniških paketih, ki mesečne količine podatkov nimajo definiranih v naročniški pogodbi, zaradi zagotovitve kvalitete storitev v omrežju KTV Dravograd pridržuje pravico naročnika po lastni presoji omejiti oz. se z naročnikom dogovoriti o alternativnem obračunavanju uporabe storitev.

11. člen
V primeru načrtovanih prekinitev in rednih vzdrževalnih del bo operater o času izvajanja le-teh naročnike vsaj 24 ur pred pričetkom izvajanja obvestil na svoji spletni strani na naslovu http://www.ktv-dravograd.si in/ali po elektronski pošti. V času izvajanja rednih vzdrževalnih del je zagotavljanje storitev lahko moteno ali začasno onemogočeno.

12. člen
Operater se obvezuje:

1. zagotavljati ustrezno kakovost svojih storitev,
2. v največji meri zagotavljati nepretrgano in nemoteno delovanje storitev in servisov,
3. v največji meri zagotavljati zaščito omrežja in storitev pred zlorabami,
4. da bo prejete podatke o naročniku varoval kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretji osebi, razen po nalogu pristojnega sodišča,
5. zagotavljati službo za prijavo napak v skladu z veljavno zakonodajo,
6. da bo odpravil napake v najkrajšem možnem času,
7. da bodo datoteke, elektronska pošta in drugi naročnikovi podatki naročniku na voljo še vsaj štiriindvajset (24) ur po trajni prekinitvi naročniškega razmerja.

13. člen
Operater:

1. ne odgovarja za prekinitve in napake, če so le-te posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim operater ni mogel izogniti, jih preprečiti ali odvrniti,
2. ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih naročnik pridobi z uporabo operaterjevih storitev,
3. ni dolžan zagotavljati zaščite in zasebnosti podatkov prenesenih preko interneta,
4. ne odgovarja za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na operaterjevih strežnikih,
5. ima pravico od naročnikov zahtevati umik informacij in storitev ali na kakršenkoli drug način omejiti dostop do njih, če niso v skladu z zakonodajo,
6. ne odgovarja za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali prekinitev v delovanju,
7. v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oz. odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev, razen v primeru, če je škoda posledica večje malomarnosti operaterja.

14. člen
Naročnik:

1. se obvezuje na svoje stroške zagotoviti: ustrezno strojno in programsko računalniško opremo za uporabo storitev; ustrezen prostor za priključitev in namestitev opreme za prenos podatkov oz. za dostop do omrežja KTV Dravograd ter po potrebi pridobiti ustrezne izjave lastnikov prostorov oziroma stavb, kjer bo izvedena namestitev, da dovoljujejo posege v prostor oziroma stavbo; ustrezne električne omrežne priključke 220V za napajanje opreme v skladu z veljavnimi predpisi; ustrezne ozemljitvene priključke v skladu z veljavnimi predpisi,
2. se obvezuje vse storitve in servise uporabljati izključno v zakonite namene in izključno s tehničnimi specifikacijami in parametri, ki jih mu jih je ob sklenitvi naročniškega razmerja posredoval in/ali nastavil operater,
3. soglaša, da ne bo prenašal in shranjeval kakršnihkoli informacij, podatkov ali drugih gradiv, ki so v nasprotju s katerim koli državnim ali mednarodnim zakonom, odlokom, pravilnikom ali avtorskimi pravicami,
4. se obvezuje, da katerekoli izmed storitev, ki so predmet naročniškega razmerja, brez predhodnega pisnega soglasja operaterja ne bo v nobeni obliki nudil drugim pravnim ali fizičnim osebam,
5. samostojno odgovarja za izbor, zaščito in uporabo dostopnih gesel, ki so potrebna za uporabo storitev,
6. se obvezuje, da ne bo posredoval dostopnih gesel in uporabniških imen ter drugih podatkov, ki so potrebni za uporabo storitev tretji osebi,
7. se obvezuje, da svojega naročniškega priključka ne bo uporabljal za postavitev kakršnega koli strežnika ali strežniških servisov razen v primeru naročniških paketov, ki te aktivnosti izrecno dovoljujejo oz. v primeru, ko se naročnik in operater s pogodbo ali aneksom dogovorita drugače,
8. se obvezuje, da bo uporabljal storitve v skladu s pravili etičnega vedenja v internetu in ne bo:

uporabljal elektronske pošte za pošiljanje verižnih pisem; uporabljal javnih konferenčnih sistemov za komercialno oglaševanje; uporabljal elektronske pošte za prenos množičnih sporočil (»spam«); zmerjal, zasmehoval ali žalil drugih uporabnikov interneta (»flaming«); namerno razpošiljal kakršnihkoli oblik računalniških virusov in podobnih škodljivih vsebin, programov in informacij; ščuval k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti; izvajal aktivnosti, ki lahko na kakršenkoli način posredno ali neposredno povzročijo moteno delovanje katerihkoli storitev omrežja KTV Dravograd; izvajal aktivnosti, ki lahko na kakršenkoli način posredno ali neposredno povzročijo moteno uporabo katerihkoli storitev tretji osebi; prestrezal ali poskušal prestrezati podatkov, ki jih po omrežjih pošiljajo drugi uporabniki; uporabljal in razpečeval programov za vdor in prevzem nadzora nad katerimkoli računalnikom, računalniškim sistemom ali omrežjem; na kakršenkoli način neavtorizirano pridobival oz. uporabljal podatke drugih uporabnikov ali se lažno predstavljal v omrežju,

9. se obvezuje, da bo poravnaval račune za uporabljene storitve v roku plačila, ki je naveden na računu,
10. se obvezuje, da bo skrbno varoval dostopovna gesla in uporabniška imena in bo poravnal račune za uporabljene storitve tudi v primeru, da je njegovo storitev uporabljala tretja oseba (razen v primeru, da bi tretja oseba podatke za uporabo storitev pridobila od operaterja),
11. odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev s strani tretje osebe,
12. ne more prenesti svojega naročniškega razmerja na tretjo osebo brez pisnega soglasja operaterja,
13. se obvezuje, da bo ob sklenitvi razmerja posredoval pravilne, veljavne in popolne podatke, ki jih operater potrebuje za obračun in vključitev storitev,
14. operaterju dovoljuje uporabo in shranjevanje posredovanih podatkov za upravljanje z njegovim naročniškim računom,
15. se obvezuje z vso opremo v lasti operaterja ravnati po načelu dobrega gospodarja

15. člen
Naročnik lahko prejeti račun za opravljene storitve reklamira. Reklamacija mora biti pisna in jo mora operater prejeti najkasneje v osmih (8) dneh po izdaji računa. Reklamacija ne zadrži plačila računa. V primeru zamude plačila lahko operater izstavi opomin ter naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti in stroške opomina v skladu z veljavnim cenikom.

16. člen
Na podlagi izpolnjenega Zahtevka za sklenitev oz. spremembo naročniškega razmerja bo operater na zahtevo in stroške naročnika naročniško razmerje začasno zamrznil, vendar za največ šest (6) mesecev. V tem času naročniško razmerje miruje. Vse nastavitve, prispela elektronska pošta in datoteke se v času mirovanja ohranjajo. Mirovanje naročniškega razmerja stopi v veljavo s prvim dnem obračunskega obdobja. Da bi mirovanje naročniškega razmerja začelo veljati že z naslednjim obračunskim obdobjem, mora zahteva prispeti na sedež operaterja najmanj deset (10) dni pred koncem tekočega obračunskega obdobja. Naročnik je dolžan v predvidenem roku in v celoti poravnati vse nastale finančne obveznosti iz naročniškega razmerja.
17. člen
Operater lahko naročnika brez predhodnega obvestila začasno izključi v naslednjih primerih:

• če naročnik v omrežju KTV Dravograd povzroča tehnične motnje,
• če naročnik s svojim delovanjem onemogoča ali ovira normalno delo tretji osebi,
• če naročnik poskuša razbiti zaščitne sisteme omrežja ali drugih uporabnikov,
• če naročnik zamuja s plačilom svojih obveznosti več kot osem (8) dni,
• če naročnik ne poravna svojih finančnih obveznosti iz naročniškega razmerja niti po izdaji opomina v na opominu navedenem roku,
• če naročnik ne sporoči sprememb podatkov v skladu z 6. členom teh splošnih pogojev,
• če naročnik ravna v nasprotju s katerimkoli členom teh splošnih pogojev ali naročniške pogodbe,
• če naročnik ovira operaterja pri dostopu do omrežja operaterja in/ali elementov omrežja KTV Dravograd
• če operater utemeljeno oceni, da naročnik ne bo poravnal računa za uporabljene storitve,
• če naročnik s svojim ravnanjem povzroča škodo operaterju ali katerikoli tretji osebi.

Operater naročnika ponovno vključi v sistem za uporabo storitev, ko prenehajo razlogi za začasno izključitev. Stroške izključitve in ponovne priključitve operater naročniku zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.
18. člen
Operater lahko naročnika trajno izključi v naslednjih primerih:

• če naročnik tudi po ponovni vključitvi v sistem ponovno krši določbe 17. člena teh splošnih pogojev,
• če naročnik ne poravna svojih finančnih obveznosti iz naročniškega razmerja v roku 30 dni po dnevu, ko je bil začasno izklopljen iz omrežja,
• če naročnik ne spoštuje splošnih pogojev in veljavnih predpisov na področju telekomunikacij, ali če na kakršenkoli način zlorabi naročniško razmerje,
• če naročnik izpolni Zahtevek za sklenitev oz. spremembo naročniškega razmerja z neresničnimi podatki,
• če naročnik ravna v nasprotju s katerimkoli členom teh splošnih pogojev ali naročniške pogodbe,
• če naročnik s svojim ravnanjem povzroča škodo ali motnje operaterju ali katerikoli tretji osebi.

Operater se obvezuje naročnika o razlogih za trajno izključitev pisno obvestiti.

19. člen
V primeru začasne ali trajne izključitve naročnik ni upravičen do nadomestila morebitne škode, ki bi jo z izključitvijo utrpel. Naročnik je dolžan v predvidenem roku in v celoti poravnati vse nastale obveznosti iz naročniškega razmerja.
20. člen
Operater lahko v skladu z veljavno zakonodajo ter predpisi in svojo poslovno politiko spremeni cene, splošne pogoje ali katerikoli parameter za uporabo storitev. O spremembah storitev, cen in splošnih pogojev bo operater obveščal naročnika vsaj deset (10) dni preden stopijo v veljavo. Vse novosti in spremembe bodo objavljene na uradnem internetnem naslovu http://www.ktv-dravograd.si.
21. člen
Operater lahko z naročnikom komunicira s pomočjo novic ali elektronske pošte na elektronski naslov, ki je bil naročniku dodeljen ob priključitvi v omrežje KTV Dravograd ter ga na ta način obvešča o novostih in spremembah v svoji ponudbi ali morebitnih spremembah storitev razen v primeru, če naročnik temu izrecno nasprotuje in svoje nasprotovanje pisno ali po elektronski pošti posreduje operaterju.
22. člen
Ob sklenitvi naročniškega razmerja nudi operater naročniku vse informacije o storitvah vključno z veljavnimi cenami. Operater posreduje informacije o možnostih, vrstah, načinih uporabe in cenah storitev v pisni ali drugi obliki vsaki pravni ali fizični osebi na zahtevo. Ceniki in ostali pogoji za uporabo storitev so na voljo tudi na spletnih straneh na internetnem naslovu http://www.ktv-dravograd.si.

23. člen
Naročnik dovoljuje objavo svojega naziva na referenčni listi operaterja.

24. člen
Šteje se, da so vsa pisna obvestila opravljena pravilno, če jih operater pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov, ki je bil naročniku dodeljen ob vključitvi v sistem.

25. člen
Naročnik lahko reklamira delo operaterja oz. njegovih pooblaščenih izvajalcev v roku osmih (8) dni. Vsaka reklamacija mora biti podana v pisni obliki z navedbo naslova pošiljatelja z natančnim, argumentiranim opisom reklamacije. Operater se obvezuje na reklamacijo pisno odgovoriti v roku petnajstih (15) dni. Če je reklamacija upravičena in vzrok odprave le-te v razumni moči operaterja, bo operater v skladu s svojimi zmožnostmi reklamacijo odpravil. Reklamacija ne zadrži plačila računa.

26. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.