KTV Dravograd d.o.o je po proučitvi vseh pravil, predpisov, tehničnih in ekonomskih kriterijev sprejel splošne pogoje.

SPLOŠNI  POGOJI

za izvedbo in koriščenje priključka na kabelsko razdelilni sistem Dravograd

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Sprejeti splošni pogoji urejajo naročniško razmerje med naročnikom in upravljavcem kabelsko razdelilnega sistema Dravograd – KTV Dravograd d.o.o., zlasti medsebojne pravice in obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih in ki pridobijo obveznostno pravni značaj s podpisom naročniške pogodbe.

Pogoje in način opravljanja storitve kabelskega operaterja določa Zakon o telekomunikacijah, Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev in drugi predpisi.

2. OPREDELITEV POJMOV

2.1. Kabelsko razdelilni sistem je telekomunikacijsko omrežje ( v nadaljevanju “omrežje” ), ki omogoča prenos radijskih in televizijskih programov, raznih dvosmernih telekomunikacij (interneta) in ostalih storitev.

2.2. Kabelski operater je uradni upravljalec kabelsko razdelilnega omrežja ( v nadaljevanju “operater” ).

2.3. Za priključitev na omrežje naročnik sklene naročniško pogodbo, ki določa razmerje med naročnikom in operaterjem.

2.4. Cena priključka je cena, ki jo plača naročnik ob sklenitvi naročniške pogodbe. Njena vrednost se določa po veljavnem sprejetem ceniku za priklop na omrežje. Zajema vse stroške izvedbe priklopa od obstoječega dela omrežja do vtičnice v naročnikovem stanovanju oz. prostoru.

2.5. Programski paket je skupek radijskih in televizijskih programov, ki se prenašajo preko kabelskega omrežja.

2.6. Naročnina oz. uporabnina je cena za uporabo, obnovo in vzdrževanje priključka na omrežje in cena za dobavo osnovnega programskega paketa z pokritimi vsemi pravicami.

3. PREDMET POSLOVNEGA SODELOVANJA

3.1. Operater bo v roku in za ceno, ki je dogovorjena z naročniško pogodbo, naročniku izvedel priključek na svoje omrežje in mu s tem zagotovil za ves čas trajanja naročniškega razmerja kvaliteten sprejem storitev, ki jih prenaša preko svojega omrežja.

3.2. Programski paket določa Programski svet operaterja v skladu z zakonodajo, željami naročnikov in finančnimi zmožnostmi.

3.3. V pogodbenem razmerju je vštet en (1) priključek oz. vtičnica v navedenem stanovanju oz. poslovnem prostoru. Naročnik lahko pri operaterju ali pooblaščenem vzdrževalcu omrežja naroči dodatne priključke oz. vtičnice in to na lastne stroške, seveda pod pogojem, da gre za skupno gospodinjstvo naročnika.

3.4. V ceni priključka na omrežje je všteta hišna inštalacija do TV aparata. Zanjo velja 2 letna garancija od dneva izvedbe.

3.5. Po naročniku financiran del priključka, do predajne točke ( odcepnika, delilca ali zaključka linije ) v individualnih zgradbah oz. do kabelsko razdelilne omarice v več stanovanjskih objektih, s podpisom naročniške pogodbe oz. realizacije priključka, postane last operaterja. Hišna inštalacija ostane v lasti naročnika, ki jo je dolžan na lastne stroške obnavljati.

3.6. Pravica naročnika do priključka se lahko prenaša na druge osebe. Prenos naročniške pravice je možno izvesti le na sedežu operaterja.

3.7. S prenosom lastninske pravice oz. lastništva na stanovanjih oz. poslovnih prostorih, kjer je inštaliran priključek KTV se šteje, da je priključek prešel na novega lastnika, v kolikor ni med strankama dogovorjeno drugače. O tej izjemi je potreben pismen dogovor strank, ki ga v roku 30 dni predložita operaterju.

4. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se zavezuje :

4.1.  Da bo od dneva priključitve na omrežje  plačeval naročnino, na način in za ceno, ki jo določi operater in je opredeljena v 6. poglavju splošnih pogojev. V primeru zamude plačila naročnine bo operater naročniku zaračunal zakonite zamudne obresti.

4.2.  Za zavarovanje plačila naročnine bo naročnik sporočil operaterju podatke o svojem delodajalcu oz. pooblašča operaterja, da s poizvedbami pri ustreznih družbah sam ugotovi naročnikovega delodajalca.

4.3. Da bo ob podpisu naročniške pogodbe podpisal tudi soglasje oz. odstopno izjavo za zemljišča oz. uporabo objektov v njegovi lasti za dogovorjeno napeljavo, širitev, vzdrževanje in obnovo omrežja. Če naročnik ni lastnik omenjenih nepremičnin, se zaveže, da uredi vse potrebno za podpis legalnega lastnika v soglasju omejenih nepremičnin.

4.4. Da brezpogojno dovoljuje izvedbo oz. nadaljevanje omrežja od hišne predajne točke na svojem objektu do naslednjih naročnikov. Prav tako bo omogočil pooblaščenemu vzdrževalcu in operaterju stalen in nemoten dostop na svoje objekte in zemljišča za potrebe vzdrževanja, kontrole, meritev, širitve in obnove omrežja.

4.5. Da sam ne bo opravljal nobenih posegov v omrežje in, da tega ne bo dovolil drugim. Če pa bi s samovoljnim posegom v naprave in omrežje ali kako drugače povzročil škodo, se obveže nastalo škodo, skupaj s stroški odprave le te, v celoti poravnati sam. Naročnik je prav tako dolžan obvestiti operaterja o morebitnih nepooblaščenih posegih in motnjah v omrežju.

4.6. Da bo v primeru pred oz. ob izselitvi iz objekta ali stanovanja obvestil operaterja in omogočil odklop KTV priključka. V kolikor tega ne stori, je dolžan še naprej plačevati naročnino.

4.7. Ob oddaji, prodaji ali odtujitvi stanovanjskega ali poslovnega objekta, v katerem se nahaja priključek KTV, se stari in novi lastnik objekta oz. prostora dogovorita o pravici koriščenja priključka ( odprodaje ali zakup ) in o plačevanju naročnine, ter o tem v 30. dneh obvestita operaterja. Če tega ne storita, veljajo pravila iz tretjega poglavja (3.7) Splošnih pogojev.

4.8. Da bo upošteval splošne pogoje kabelskega operaterja, pogodbena določila in veljavno zakonodajo.

5. OBVEZNOSTI OPERATERJA

Operater se zavezuje :

5.1. Da bo omogočil priklop na svoje omrežje vsem intersentom v okviru tehničnih in cenovnih zmožnostih.

5.2. Da bo naročniku zagotavljal kvaliteto signala po veljavnih tehničnih normativih. Omrežje bo obnavljal in vzdrževal kot dober gospodar.

Da bo omogočil vsem naročnikom spremljati programski paket, ki ga prenaša preko svojega omrežja in vsebino katerega določa Programski svet v okviru društva.

5.4. Da bo seznam naročnikov vodil po naročniški številki in podatke pridobljene iz naročniškega razmerja varoval v skladu s sprejetim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva.

5.5. Da bo organiziral dežurstvo oz. dežurni telefon za prijavo napak ali ostala pojasnila v zvezi z  omrežjem KTV. Čas dežurstva in ostale podatke bo objavil na obvestilih internega programa KTV.

5.6. Da bo imel zaposlenega ali pogodbenega vzdrževalca, s katerim bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema in pravočasna odprava napak.

5.7. Da bo zagotovil takojšnji pristop k odpravljanju napak, pri čemer je rok za odpravo napak v glavni postaji ali primarnem vodu 8 ur, napak v sekundarnem in naročniškem omrežju pa 24 ur. Pri odpravi napak je potrebno upoštevati tudi naravo napake ( izpad električne energije, učinki višjih naravnih sil in dogodki, ki niso pod njegovo kontrolo ).

5.8. Da bo redno obveščal preko internih obvestil o vseh pomembnih informacijah ( delovnem času, dežurstvu, programski shemi, višini naročnine, predvidenih podražitvah in njenih vzrokih, pogostosti in naravo pojavljanja napak, predvidenih izpadih, rezultatih anket, itd. ), enkrat letno pa bo izdal pisno obvestilo o poslovanju ter drugih aktualnih informacijah.

6. NAROČNINA

6.1. Višino cene naročnine določa KTV Dravograd  d.o.o.v skladu z sprejeto metodologijo oblikovanja cen naročnine in s svojimi splošnimi pogoji poslovanja ter uporabe priključka.

6.2. Zbrana sredstva z naročnino se bodo uporabljala izključno za pokrivanje stroškov : upravljanja, amortizacije, modernizacije, tekočega in investicijskega vzdrževanja, zakupa in dobave programov, kolektivnih avtorskih pravic in pravic retransmesije programov, stroškov energije ter ostalih stroškov za normalno delovanje sistema.

6.3. O spremembi cene naročnine in njenih vzrokih, se naročniki obvestijo preko obvestil internega programa.

6.4. Naročnina se plačuje enkrat mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec po poslanih položnicah.

7.  KONČNE DOLOČBE

7.1. Naročnik ima pravico brez obrazložitve pisno zahtevati prekinitev naročniške pogodbe.

Naročnik ima pravico brezplačno preseliti priključek na drugo lokacijo znotraj območja KTV sistema, kjer velja po ceniku enaka cena priklopa. V ostalih primerih je dolžan plačati razliko v ceni priklopa.  Seveda je na novi lokaciji dolžan plačati stroške, ki nastanejo z novo priključitvijo.

V primeru uveljavitve tega določila, mu prenehajo vse pravice do prvotnega priključka.

7.3. Operater si pridržuje pravico razdreti to pogodbo in naročnika izključiti iz svojega omrežja v primeru :

– če v roku ne poravna obveznosti po naročniški pogodbi,

– če sam posega v omrežja in priključne naprave omrežja ali če dovoli, da to delajo drugi,

– če s svojim TV aparatom ali kako drugače moti sprejem v omrežju,

– če trikrat zaporedoma ne poravna mesečne naročnine oz. ne poravna dolga v roku, ki je določen v opominu,

– če operater ugotovi, da ima naročnik več priključkov, kot jih ima prijavljenih,

– če kako drugače ne upošteva oz. krši katerekoli določbe naročniške pogodbe ali Splošnih pogojev.

Izključitev oz. ponovna vključitev naročnika v omrežje se izvede na naročnikove stroške.

Splošne pogoje prejme naročnik ob sklenitvi naročniškega razmerja. Javno so objavljeni tudi na sedežu operaterja.

Operater lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni splošne pogoje, pri čemer mora obvestiti naročnike.

7.5. Morebitne nastale spore, ki bi izvirali iz teh splošnih pogojev, se rešuje najprej sporazumno in šele potem pred krajevno in stvarno pristojnem sodišču.

KTV Dravograd d.o.o

 

POSEBNI POGOJI ZA ŠIROKOPASOVNE STORITVE –OŠO  MISLINJSKA IN DRAVSKA DOLINA

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

V teh  Posebnih pogojih uporabljeni pojmi imajo pomen, kot ga določajo Splošni pogoji

1.1. odprto širokopasovno omrežje (v nadaljevanju OŠO) je elektronsko komunikacijsko omrežje zgrajeno v okviru programa Evropskega sklada za regionalni razvoj –ESRR.

1.2.GVO d.o.o. Ljubljana  (v nadaljevanju upravljalec), je zgradil OŠO v obliki javno-zasebnega partnerstva, ki mu podeljuje pravico do upravljanja in vzdrževanja tega omrežja.

1.3. Upravljalec izvede priključitev optične povezave OŠO od omarice končnega uporabnika do optičnega delilnika v funkcijski lokaciji.

Končnega uporabnika je mogoče priklopiti šele po tem, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • Končni uporabnik mora imeti poravnane stroške pristojbine, ki jo zaračunava občina,
  • Končni uporabnik je občini predal služnostno pogodbo za potek omrežja po zemljiščih končnega uporabnika.

1.4.Upravljalec bo morebitne napake na omrežju OŠO odpravil v čim krajšem času, odvisno od vrste napake, vendar ne več kot 3 (tri )delovne dni.

Splošni pogoji omrežja OŠO so javno objavljeni na   www.gvo.si

Ostala določila, pogoji obveznosti in pravice, ki sledijo iz naročniškega razmerja so opredeljeni v Splošnih pogojih oz.pogodbi.